Stadgar

Stadgar antagna 21 februari 1961 med ändringar som antagits 22 februari 1965, 27 februari 1968, 21 februari 1973, 9 mars 1976, 9 april 1980, 30 mars 1987, 23 mars 2000, 20 mars 2003, 26 mars 2013, 18 mars 2014 och 25 mars 2021.

 

1 Ändamål

Marknadsföreningen i Malmö har till syfte att främja marknadsföring av varor och tjänster till fördel för näringsliv och samhälle.

Föreningen söker förverkliga detta syfte genom att arbeta för ökad upplysning, utbildning och forskning inom marknadsföringsområdet och genom att verka för ökad fortbildning av föreningens egna medlemmar och ökad samhörighet dem emellan.

 

2 Organisation

Föreningen är en sammanslutning av enskilda personer och företag, som har intresse för föreningens ändamål.

Föreningen har sitt säte i Malmö med verksamheten förlagd till södra och mellersta Skåne. Föreningens beslutande organ är årsmöte (§7), föreningsmöte (§8) samt styrelse (§10).

 

3 Medlemskap

Till medlem i föreningen antas personer och företag som anmäler sin önskan om inträde och erlägger årsavgift enligt föreningens bestämmelser. Medlemsavgiften gäller i 12 månader.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intresse. Beslut om att avslå medlemskap fattas av styrelsen. Innan ett sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen redovisas samt anges hur den medlemssökande skall gå tillväga för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet sändas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Behandling av personuppgifter
Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

 

4 Hedersmedlemmar

Medlem som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål, kan efter förslag från styrelsen av årsmötet väljas in som hedersmedlem. Ett sådant beslut ska biträdas av minst ⅔ av närvarande röstberättigade medlemmar.

 

5 Utträde ur föreningen

Medlem som önskar utträde ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till föreningens kansli.

Medlem som trots påminnelse och utan giltigt skäl ej erlägger medlemsavgiften för innevarande år anses ha utträtt ur föreningen.

Medlem som missbrukar eller skadar föreningens verksamhet, namn eller varumärke kan uteslutas ur föreningen genom beslut av föreningens styrelse. Uteslutning gäller tills vidare. Innan ett sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen redovisas samt anges hur den medlemssökande skall gå tillväga för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet sändas till den som fått avslag på medlemsansökan. Om tillräckliga skäl för uteslutning ej föreligger får föreningen i stället meddela en varning till medlemmen.

 

6 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift inkl. serviceavgift som årligen fastställs av årsmötet. Avgiften kan erläggas i form av personlig medlemsavgift eller avgift för företagsmedlemskap. Medlem som är heltidsstuderande eller helt pensionerad erlägger en rabatterad medlemsavgift i enlighet med av årsmötet fastställda medlemsavgifter.

Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift.

 

7 Ordinarie årsmöte

Föreningen håller under mars månad varje år ordinarie årsmöte på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Skriftlig kallelse jämte föredragningslista ska tillställas medlemmarna minst åtta dagar i förväg och åtföljas av valberedningens förslag, styrelsens årsberättelse samt revisorernas berättelse. Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Möte öppnas
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. Anmälan av styrelsens val av mötessekreterare
 4. Val av justeringsmän (2 st)
 5. Upprättande och fastställande av röstlängd
 6. Fråga om mötets behöriga utlysande
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Föredragning om styrelsens verksamhetsberättelse samt revisorernas berättelse
 9. a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning
  b) Fastställande om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av verksamhetsplan
 12. Fastställande av budget
 13. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 14. Val av
  a) styrelsens ordförande
  b) styrelseledamöter
  c) revisorer jämte revisorssuppleanter
 15. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
 16. Val av ledamöter i valberedningen
 17. Fastställande av medlemsavgifter enligt § 6 för nästkommande verksamhetsår
 18. Övriga frågor
  a) som av styrelsen uppsatts på föredragningslistan
  b) som av medlem senast 1 januari skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet

 

8 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte utlyses genom kallelse minst åtta dagar i förväg, då styrelsen anser det påkallat eller då minst tio medlemmar framställt skriftlig begäran därom.

Vid föreningsmöten får inga andra ärenden än de som anges i kallelsen behandlas.

 

9 Föreningsbeslut

Vid årsmöte eller extra föreningsmöte äger varje närvarande medlem, som erlagt medlemsavgift för innevarande år, en röst. Omröstning sker öppet, om ej sluten omröstning påkallas. Röstning med fullmakt får ej förekomma.

Beslut om stadgeändring, utnämnande av hedersmedlem eller upplösning av föreningen ska biträdas av minst ⅔ av närvarande röstberättigade medlemmar.  Övriga beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten skiljer.

Beslut om upplösning av föreningen sker i enlighet med §14 på två efterföljande föreningsmöten, varav ett ordinarie årsmöte.

 

10 Styrelse

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som består av ordförande och minst 3 och högst 10 ordinarie ledamöter.

Ordförande väljs in på 2 år räknat från årsmöte till årsmöte.
Ledamöter väljs in på 2 år, dock står halva antalet styrelseledamöter under omval vid varje årsmöte.

Styrelsen håller konstituerande möte i anslutning till årsmöte.

Styrelsen kan kalla enskild person, även icke medlem, adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men ingen rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av sin ordförande eller då minst hälften av styrelsens ledamöter så påfordrar. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Det åligger styrelsen att:
# Verka för föreningens ändamål
# Verkställa beslut fattade av allmänna möten
# Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
# Föra protokoll över allmänna möten, extra allmänna möten och styrelsemöten
# Handha och ansvara för föreningens medel
# Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt upprätthålla verksamhets- & förvaltningsberättelser och i god tid överlämna dessa jämte mötesprotokoll för revisorernas granskning
# Bestämma dag och plats för allmänna möten och förbereda de ärenden som ska behandlas vid allmänna möten.
# Övervaka stadgarnas efterlevnad

 

11  Valberedning

För att förbereda val enligt §7 utses på ordinarie årsmöte en valberedning för styrelsen om minst två och högst fyra ledamöter.

Valberedningen väljs in på 2 år, dock står halva valberedningen för omval vid varje ordinarie årsmöte.

Valberedningen ska i sina förslag sträva efter att styrelsens sammansättning speglar medlemsbasens sammansättning och att marknadsföringens olika funktioner är företrädda inom styrelsen. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

12 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på ordinarie årsmöte minst två revisorer jämte suppleanter alternativt en auktoriserad revisor.

13 Ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgarna ska av medlem inlämnas skriftligen till styrelsen senast 1 januari. Föreslår styrelsen stadgeändring ska förslagets huvudsakliga innehåll anges i kallelsen till årsmötet. Beslut om stadgeändring fattas av ordinarie årsmöte på sätt som anges i § 9.

14 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen i enlighet med § 9 ska fattas av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte.

Beslut om upplösning av föreningen ska innefatta bestämmelse om disposition av föreningens tillgångar, som ska användas för de syften som anges i § 1.