Marknadsföreningen i Malmö Årsmöte 2018

Varmt välkommen till Marknadsföreningen i Malmös årsmöte där du har möjligheten att påverka MiMs framtid!
Innan årsmötet kommer vi att ha ett trevligt mingel med mat och dryck. I likhet med föregående årsmöte, kommer MiM:s årsmöte och Marknadsföreningen i Malmö MiM Serviceaktiebolags (”Serviceaktiebolaget”) bolagsstämma att hållas samtidigt.
Vänligen observera att årsmötet endast är öppet för medlemmar. Sista anmälningsdag är fredag den 4 maj. Önskar du som medlem få ta del av årsredovisningen vänligen mejla info@mim.m.se


Årsmöte för Marknadsföreningen i Malmö MIM Serviceaktiebolag, orgnr 556640-0817

§ 1 Val av ordförande att leda förhandlingarna

§ 2 Val av justeringsmän

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande

§ 4 Fastställande av dagordningen

§ 5 Föredragning om styrelsens verksamhetsberättelse samt revisorernas berättelse

§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 7 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

§ 8 Val av:

       a) Styrelsens ordförande

       b) Styrelseledamöter

       c) Revisorer jämte revisorssuppleanter

§ 9 Fastställande av ledamöterna i valnämnden

§ 10 Val av ledamöter i valnämnden

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter enligt § 6 för nästkommande verksamhetsår

§ 12 Frågor som

       a) har direkt samband med ovan angivna

       b) medlem senast 4 maj skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet

§ 13 Övriga Frågor

 

Årsmöte för Marknadsföreningen i Malmö, orgnr 846000-4180

§ 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna

§ 2. Val av justeringsmän

§ 3. Fråga om mötets behöriga utlysande

§ 4. Fastställande av dagordningen

§ 5. Föredragning om styrelsens verksamhetsberättelse samt revisorernas berättelse

§ 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 7. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

§ 8. Val av:

       a) Styrelsens ordförande

       b) Styrelseledamöter

       c) Revisorer jämte revisorssuppleanter

§ 9. Fastställande av ledamöterna i valnämnden

§ 10. Val av ledamöter i valnämnden

§ 11. Fastställande av medlemsavgifter enligt § 6 för nästkommande verksamhetsår

§ 12. Frågor som

       a) har direkt samband med ovan angivna

       b) medlem senast 4 maj skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet

§ 13. Övriga Frågor

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE 

Valberedningen föreslår

 • att styrelsen ska bestå av elva ledamöter
 • ej uppe för omval är:
  • Pär Lindmark
  • Malin Sjöberg
  • Emelie Andir
  • Ulrica Fager
 • omval av ledamöter
  • Marie Nilsson 1 år
  • Monica Holmberg 1 år
  • Hanna Ortman 2 år
 • avgående styrelseledamöter:
  • Conny Wadbro
  • Lars Nilsson
  • Petronella Warg
 • nyval av ledamöter
  • Paul Borgelin 2 år
  • Andrea Bodecker 2 år
  • Dijana Ilic 1 år
  • Sebastian Koch, 1 år
 • att Monica Holmberg väljs till ny styrelseordförande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL LEDAMÖTER I VALBEREDNINGEN

 • Avgående:
  • Rebecka Eriksson
  • Hossein Lavi
 • Nyval av ledamöter
  • Conny Wadbro
  • Lars Nilsson