Kallelse Extra årsmöte

Medlemmar i Marknadsföreningen i Malmö kallas härmed till extra årsmöte den 29/4 kl 17-17:30. Anmäl dig senast den 28/4 genom att mejla info@mim.m.se. När du har anmält dig får du en länk till det digitala mötet.

Vi kommer att avverka 2 punkter: styrelse 2020/2021 samt fastställande av medlemsavgifter, se dagordning nedan. På extra årsmöte tas inga övriga frågor upp.

Medlemsavgifter är föreslagna att vara oförändrade.

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justeringsmän
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd
 6. Fråga om mötets behöriga utlysande
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Val av
  1. styrelsens ordförande
  2. styrelseledamot
  3. ledamöter i valnämnden
 9. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2020/2021
 10. Mötet avslutas

Varmt välkommen!