Årsmöte

Den 18 mars träffas MiM:s medlemmar och styrelse för att hålla årsmöte för föreningen samt serviceaktiebolaget. Se dagordning nedan.

 1. Val av ordförande
 2. Val av protokollförare
 3. Val av justeringsmän
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Föredragning om styrelsens verksamhetsberättelse samt revisorernas berättelse
  • 8a – fastställande av resultaträkning och balansräkning
  • 8b – fastställande om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av verksamhetsplanen
 10. Fastställande av budget
 11. Förslag till att ändra stadgarna
 12. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 13. Val av
  • Styrelsens ordförande
  • Styrelseledamöter
  • Revisorer jämte revisorssuppleanter
 14. Fastställande av antal ledamöter i valnämnden
 15. Fastställande av medlemsavgifter enligt § 8 för nästkommande verksamhetsår
  • har direkt samband med ovan angivna
  • medlem senast 1 februari skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet
 16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

 

Är du medlem och vill ha handlingar som t.ex. årsredovisning och verksamhetsberättelse? Mejla info@mim.m.se!

Anmälan sker till info@mim.m.se. Meddela även om du behöver specialkost.