Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte
När: 25 mars kl 18:00 – 20:30
Var: Digitalt möte

Torsdagen den 25 mars är det dags för Marknadsföreningen i Malmös medlemmar att hålla årsmöte
för föreningen samt serviceaktiebolaget.
Mötet hålls på Zoom, och länk skickas till dig när du har anmält dig.
Årsmötets handlingar, såsom tex verksamhetsberättelse och förslag på styrelse och uppdaterade
stadgar, finns på Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1XvwxmFemVMjQDGjVZ4fW0pIuGJ4LV9pX?usp=sharing

Varmt välkommen!
Anmälan sker till info@mim.m.se senast den 24/3.

/Styrelsen Marknadsföreningen i Malmö | MiM

Så här deltar du i mötet
● Vi använder den webbaserade tjänsten Zoom. Det är helt gratis för dig som deltagare, och
kan installeras på datorn via Zooms officiella hemsida. Du behöver inte installera Zoom för
att vara med på vårt möte.
● När du har anmält dig får du ett mail med en länk till mötet
● Logga in 10 minuter innan mötet startar – ca 17:50. Uppge ditt namn.
● Du hamnar i ett digitalt väntrum och släpps in när mötet startar.

Dagordning Årsmöte Marknadsföreningen i Malmö MiM org.nr 846000-4180

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande
§3 Anmälan av styrelsens val av mötessekreterare
§4 Val av av justerare (2 st)
§5 Upprättande och godkännande av röstlängden

§6 Fråga om mötets behöriga utlysning
§7 Fastställande av dagordningen
§8 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt revisorernas berättelse (Bilaga 1, 2 & 3)
a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) Fastställande om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§10 Fastställande av verksamhetsplan (Bilaga 4)
§11 Fastställande av budget (Bilaga 5)
§12 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
§13 Val av (Bilaga 6)
a) Styrelsens ordförande
b) Styrelseledamöter
c) Revisorer jämte revisorssuppleanter
§14 Fastställande av antal ledamöter i Valberedningen
§15 Val av ledamöter i Valberedningen (Bilaga 7)
§16 Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2021/2022 (Bilaga 8)
§17 Övriga frågor som
a) Fastställande av stadgar (Bilaga 9)
§18 Mötet avslutas

Dagordning MiM Serviceaktiebolag org nr 556640-0817
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§4 Val av justerare (2 st)
§5 Upprättande och godkännande av röstlängd: Aktiebolaget företräds av Marie Nilsson
§6 Fråga om mötets utlysning

§7 Fastställande av dagordning
§8 Val av
a) Styrelsens ordförande
b) Styrelseledamöter
c) Ledamöter i Valberedningen
§9 Mötet avslutas

Valberedningens förslag på Styrelse under verksamhetsåret 2021/2022
Ledamöter ej uppe för omval:
Annica Olsson (t.o.m 2022)
Hanna Ivarsson (t.o.m 2022)
Karin Sandström (t.o.m 2022)
Melinda Lindh Nilsson (t.o.m 2022)

Ledamöter för omval:
Marie Nilsson (t.o.m 2023)
Ulrica Fager (t.o.m 2022)

Avgående ledamöter:
Hanna Ortman
Dijana Illic
David Klose
Dennis Hovstadius
Nyval av ledamöter:
Ann-Cristin Aronsson (t.o.m 2023)
Albin Strid Bozac (t.o.m 2023)
Marie Bratani Olsson (t.o.m 2023)
Mattias Jerreström (t.o.m 2023)
Valberedningen föreslår att Ulrica Fager omvals till styrelseordförande.