myflixer my flixer Watch All of Us Are Dead 2022 Free Online Watch The King's Man 2021 Free Online Watch The Adam Project 2022 Free Online

Extrainkallat föreningsmöte

Då föreningens ordförande på grund av tidsbrist har valt att lämna sin post har styrelsen beslutat att kalla till ett extra föreningsmöte. Alla som är medlemmar i MiM har möjlighet att närvara på mötet. Endast de frågor som anges i kallelsen behandlas under mötet.

Dagordning

 • Val av ordförande att leda förhandlingarna
 • Val av sekreterare
 • Val av justeringsmän
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av dagordningen
 • Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 • Val av
  • a) styrelsens ordförande
  • b) styrelseledamöter
 • Fastställande av antal ledamöter i valnämnden
 • Val av ledamöter i valnämnden

 

Mötet hålls på Studio, våning tre. Ring 0702611223 för att komma in.