Följ oss på Instagram Följ oss på Mynewsdesk Följ oss på LinkedIn Följ oss på Facebook
MiM

Stadgar

Stadgar antagna 21 februari 1961 med ändringar som antagits 22 februari 1965,
27 februari 1968, 21 februari 1973, 9 mars 1976, 9 april 1980, 30 mars 1987,
23 mars 2000, 20 mars 2003, 26 mars 2013 och 18 mars 2014.

1 Ändamål
Marknadsföreningen i Malmö har till syfte att främja marknadsföring av varor och tjänster till fördel för näringsliv och samhälle.
Föreningen söker förverkliga detta syfte genom att arbeta för ökad upplysning, utbildning och forskning inom marknadsföringsområdet och genom att verka för ökad fortbildning av föreningens egna medlemmar och ökad samhörighet dem emellan.

2 Organisation
Föreningen är en sammanslutning av enskilda personer, som har intresse för föreningens ändamål.
Föreningen har sitt säte i Malmö med verksamheten förlagd till södra och mellersta Skåne. Föreningens beslutande organ är årsmöte (§7), föreningsmöte (§8) samt styrelse (§10).

3 Medlemskap
Till medlem i föreningen antas personer som anmäler sin önskan om inträde.

4 Hedersledamöter
Till hedersledamot kan föreningen vid ordinarie årsmöte på förslag av styrelsen kalla person, som på ett framstående sätt verkat för föreningens syfte.

5 Utträde ur föreningen
Medlem som önskar utträde ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till föreningens kansli.
Medlem som trots anmaning och utan giltigt skäl underlåtit att före ordinarie årsmöte erlägga stadgad avgift för innevarande år anses ha utträtt ur föreningen.
Medlem som missbrukar eller skadar föreningens verksamhet, namn eller varumärke kan uteslutas ur föreningen genom beslut av föreningens styrelse. Styrelsens beslut angående uteslutning av medlem ska, för att äga giltighet, i varje enskilt fall tillstyrkas av föreningens etiska nämnd (valnämnden)

6 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.
Medlem som är heltidsstuderande eller är helt pensionerad erlägger halv årsavgift. Medlemsavgift kan erläggas i form av personlig medlemsavgift eller avgift för företagsmedlemskap.

7 Ordinarie årsmöte
Föreningen håller under mars månad varje år ordinarie årsmöte på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Skriftlig kallelse jämte föredragningslista ska tillställas medlemmarna minst åtta dagar i förväg och åtföljas av valnämndens förslag, styrelsens årsberättelse samt revisorernas berättelse. Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:
Val av ordförande att leda förhandlingarna

Val av justeringsmän

Fråga om mötets behöriga utlysande

Fastställande av dagordningen

Föredragning om styrelsens verksamhetsberättelse samt revisorernas berättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

Val av

  1. a) styrelsens ordförande
  2. b) styrelseledamöter
  3. c) revisorer jämte revisorsuppleanter

Fastställande av antal ledamöter i valnämnden

Val av ledamöter i valnämnden

Fastställande av medlemsavgifter enligt § 6 för nästkommande verksamhetsår

Frågor som

  1. a) har direkt samband med ovan angivna
  2. b) medlem senast 1 februari skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet

Övriga frågor som av styrelsen uppsatts på föredragningslistan.

8 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte utlyses genom kallelse minst åtta dagar i förväg, då styrelsen anser det påkallat eller då minst tio medlemmar framställt skriftlig begäran därom.
Vid föreningsmöten får inga andra ärenden än de som anges i kallelsen behandlas.

9 Föreningsbeslut
Vid årsmöte eller extra föreningsmöte äger varje närvarande medlem en röst.
Omröstning sker öppet, om ej sluten omröstning påkallas.
Röstning med fullmakt får ej förekomma.
Beslut om stadgeändring, kallande av hedersledamot eller upplösning av föreningen fattas med dubbel, övriga beslut med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten skiljer.

10 Styrelse
Föreningens verksamhet leds av en styrelse som består av ordförande och minst 3 och högst 10 ordinarie ledamöter.
Ordförande väljs in på 2 år räknat från årsmöte till årsmöte.
Ledamöter väljs in på 2 år dock står halva antalet styrelseledamöter under omval vid varje årsmöte.
Styrelsen håller konstituerande möte i anslutning till årsmöte.
Det åligger styrelsen att föra protokoll vid sina sammanträden, att föra räkenskaper, som avslutas per kalenderår, samt att före januari månads utgång överlämna dessa jämte verksamhetsberättelse och protokoll till revisorerna.

11 Styrelsebeslut
Styrelsen sammanträder på kallelse av sin ordförande eller då minst hälften av styrelsens ledamöter så påfordrar.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

12 Valnämnd
För att förbereda val enligt §7 utses på ordinarie årsmöte en valnämnd för styrelsen om minst tre ledamöter.
Valnämnden ska i sina förslag sträva efter att styrelsens sammansättning speglar medlemsbasens sammansättning och att marknadsföringens olika funktioner är företrädda inom styrelsen.

13 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på ordinarie årsmöte minst två revisorer jämte suppleanter.

14 Ändring av stadgar
Förslag till ändring av stadgarna ska av medlem inlämnas skriftligen till styrelsen senast 1 februari.
Föreslår styrelsen stadgeändring ska förslagets huvudsakliga innehåll anges i kallelsen till årsmötet.
Beslut om stadgeändring fattas av ordinarie årsmöte på sätt som anges i § 9.

15 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen i enlighet med § 9 ska fattas av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte.
Beslut om upplösning av föreningen ska innefatta bestämmelse om disposition av föreningens tillgångar, som ska användas för de syften som anges i § 1.