fbpx
Följ oss på Instagram Följ oss på Mynewsdesk Följ oss på LinkedIn Följ oss på Facebook
MiM

19Mar

Kallelse årsmöte

Talare: MiM:s styrelse

 • Var: Quality Hotel The Mill, Amiralsgatan 19 i Malmö
 • När: kl 17:30 - 19:00, 19 mars

Den 19 mars träffas MiM:s medlemmar och styrelse för att hålla årsmöte för föreningen samt serviceaktiebolaget. Se kallelse nedan.

 

 1. Val av ordförande
 2. Val av sekreterare
 3. Val av justeringsmän
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Föredragning om styrelsens verksamhetsberättelse samt revisorernas berättelse
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning
  2. fastställande om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 10. Val av
  1. Styrelsens ordförande
  2. Styrelseledamöter
  3. Revisorer jämte revisorssuppleanter
 11. Fastställande av antal ledamöter i valnämnden
 12. Fastställande av medlemsavgifter enligt § 6 för nästkommande verksamhetsår
  1. har direkt samband med ovan angivna
  2. medlem senast 1 februari skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet
 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

 

Är du medlem och vill ha handlingar som t.ex. årsredovisning och verksamhetsberättelse? Mejla info@mim.m.se!

Anmäl dig